Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników
Jedynym wspólnikiem jest Gmina Rawicz reprezentowana przez
Burmistrza Grzegorza Kubika. Gmina posiada 100% udziałów w spółce.

Rada Nadzorcza

Od 20.03.2018 nastąpiła zmina w składzie Rady Nadzorczej,
nowy skład jest następujący:

1. Dariusz Lorych - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Zygmunt Jerzmanowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Jacek Szymański - Członek Rady Nadzorczej

Niektóre kompetencje Rady Nadzorczej:
• Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.
• Badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak ze stanem faktycznym.
• Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat.
• Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
• Powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki.

Zarząd


Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Prezesem Zarządu jest Robert Garczyński.

Niektóre kompetencje Zarządu:
• Zarząd prowadzi sprawy Spólki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
• Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Prokurenci

Prokurentem Spółki jest Główny Księgowy Aneta Misiek .

Kompetencje prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
Prokurentowi przysługuje prawo do reprezentowania spółki w zakresie czynności sądowych oraz pozasądowych, związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. Oznacza to, że prokurent może w imieniu spółki z o.o. zawierać umowy, oraz od nich odstępować. W ramach uprawnień związanych zczynnościami sądowymi prokurent może reprezentować swoją spółkę w toku różnego rodzaju postępowań przed sądami oraz organami.