Planowane

Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2023 r.:

Zakupy środków trwałych:

                

Przebudowa sieci i rozbudowa obiektów:

              -  odwiert studni głębinowej dla ujęcia SUW Załęcze

              -  modernizacja SUW Załęcze

Budowa sieci wod-kan:

              - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łaszczyn –  etap III