Zaawansowanie prac na budowie

 

maj 2019r.

 

 

kwiecień 2019r.

 

 

marzec 2019r.

 

luty 2019r.

 

 

styczeń 2019r.

 

 

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCEIKÓW W RAWICZU

Dzisiaj, tj. 07.12.2018 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny w fundamenty budowy.

W uroczystości uczestniczyli :

przedstawiciele Stron zawartej umowy: ze strony Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  Prezes Zarządu Pan Grzegorz Matysiak, ze strony Wykonawcy Prezes Zarządu Pan Piotr Zwardoń Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dariusz Lorych, władze Gminy Rawicz, Burmistrz Pan Grzegorz Kubik, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Przybylski,  Inżynier Kontraktu Pan Janusz Rybka oraz  osoby wchodzące w skład Jednostki Realizująca Projekt, tj. Pani Aneta Misiek, Pan Robert Garczyński, Pan Maciej Skokowski, Pani Donata Twardowska.

Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. , witając gości powiedział:

,,W fundamentach budowli umieszczamy dziś kamień węgielny, który w symbolice oznacza podstawę, filar, początek rzeczy’’, po czym rozpoczął ceremonię wmurowania kamienia węgielnego. Najpierw podpisany został przez zaproszonych gości akt erekcyjny budowli. Dokument umieszczony w specjalnej tubie złożony został w fundamenty budowy i zamurowany przez zaproszonych na uroczystość gości.

Na zakończenie uroczystości  Pan Grzegorz Matysiak dziękując za udział i zaangażowanie w tak ważnym dla ZWiK w Rawiczu sp. z o.o.  wydarzeniu, podkreślił, że zrealizowane przedsięwzięcie w niedługim czasie przyniesie korzyści obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców Rawicza i okolic.

=====================================================================================================================================================================

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Rawicz sp. z o.o. z dniem 21.09.2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy robót, firmie MIKO – TECH Sp. z o.o. , która przystąpiła do realizacji zadania.

 

======================================================================================================================================================================

Kolejne postępowanie pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’ nr JRP/1/2018  zostało przekazane przez Zamawiającego  do publikacji w dniu 22.03.2018 roku, opublikowane w DUUE dnia 27.03.2018 roku pod numerem:2018/S 060-133353. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej http:// www.zwikrawicz.pl.

Otwarcie ofert odbyło się dnia: 11.06.2018 r. o godz. 10.15.

Do postępowania przystąpiły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma MIKO- TECH Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 11 B, 43-170 Łaziska Górne. Wartość oferty wyniosła 33 183 764,10 zł. brutto. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 15.07.2020 r.

W dniu 10.09.2018 r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu a MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawla II nr 11 B, 43-170 Łaziska Górne, reprezentowanym przez Pana Piotra Zwardoń – Prezesa Zarządu oraz Pana Dariusza Bajora – Wiceprezesa Zarządu.  Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 15.07.2020 r.

 

 

=======================================================================================================================================================================     

W dniu 31.01.2018 r. Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dokonał unieważnienia procedury prowadzonej w trybie „przetargu nieograniczonego” o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu” z uwagi na brak środków służących sfinansowaniu zamówienia - cena oferty, która uzyskała maksymalną liczbę punktów przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć w budżecie jednostki na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, którą zamawiający może przeznaczyć – 28 842 441, 60 zł. brutto

Wartość oferty, która uzyskała maksymalną liczbę punktów – 34 388 340,00 zł. brutto

W postępowaniu złożono 7 ofert.