euro zwik fundusze 
logo gmina 
logo zwik  
Unia spojniosc

 

 ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’

 

Dnia 23 sierpnia 2016r. Gmina Rawicz podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Rawicz, a Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz jest odpowiedzialny za realizację i wdrożenie przedsięwzięcia. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 29.707.653,67 zł, w tym dofinansowanie jakie Gmina Rawicz ma otrzymać z Program Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 wynosi 15.397.259,52 zł. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni obejmuje prace w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni oraz gospodarki osadowej.Celem projektu jest przede wszystkim:

            - zwiększenie przepustowości oczyszczalni dla zapewnienie  przyjęcia większej ilości ścieków w okresie intensywnych opadów,
            - poprawa oczyszczania ścieków, w szczególności w zakresie redukcji azotu,
            - poprawa gospodarowania osadami ściekowymi,
            - zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń.

Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2018 -  2020 roku.
 
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych (zobacz).

                                  

Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn.,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków   w Rawiczu ‘’wyłoniono Jednostkę Realizującą Projekt i Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO). więcej    

 zobacz plakat informacyjny

 

 

 

=============================================================================================================================================

 

logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg            znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb.jpg         logo-zwik.png    UE_FS_rgb-1.jpg

 

 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Żołędnica’’

 

Dnia 14.08.2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  z siedzibą w Folwarku podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnicy’’ w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu’’ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 2 720 919,90 PLN, w tym dofinansowanie jakie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. ma otrzymać w ramach Program Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wynosi 1 880 310,50  PLN.

Celem projektu jest:

 - poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej,

- ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami,

 - podwyższenie standardu życia mieszkańców na terenie projektu,

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem oraz adaptację do zmian klimatycznych,

 - osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony,

- długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 2,29 km.

Planowane efekty:

Projekt przyczynia się do rozwoju aglomeracji Rawicz poprzez zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej, a tym samym aktywizacji obszarów nieaktywnych z uwagi na brak infrastruktury oraz obszarów rozwijających się. W wyniku Projektu wzrośnie % skanalizowania aglomeracji.  Ponadto realizacja Projektu zapewni poprawę niezawodności odbioru ścieków, co z kolei zwiększy atrakcyjność regionu dla mieszkańców i inwestorów.

Inwestycja zostanie zrealizowana do dnia  30.11.2018 r.

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Żołędnica

 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnica