3 etapy przyłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej

Procedura podłączenia nieruchomości do sieci Wod-Kan.
 
Etap 1 WARUNKI TECHNICZNE: 1.    Pobrać z siedziby ZWiK wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
2.    Do ww. wniosku załączyć dwie kserokopie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000.
3.    Wypełniony wniosek wraz z załączonymi kserokopiami map złożyć w siedzibie ZWiK (pokój nr 3 -  sekretariat).
4.    ZWiK wystawia warunki techniczne w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
5.    Warunki techniczne ważne są 24 miesiące. Przedłużenie okresu ważności wydanych warunków technicznych, następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
6.    Po odebraniu warunków technicznych należy zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu budowlanego na przyłącze wod-kan.
Etap 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZYŁĄCZA WOD-KAN: 1.    Właściciel nieruchomości lub pełnomocnik składa w siedzibie ZWiK (pokój nr 3 -  sekretariat) projekt budowlany przyłącza wod-kan celem uzgodnienia.
2.    ZWiK uzgadnia projekt budowlany w ciągu 30 dni od daty złożenia.
Etap 3 WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO KANALIZACYJNEGO

1.    Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza wod-kan należy zgłosić co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem w Dziale Technicznym, dokonując powyższego na odpowiednim wniosku (do pobrania w DT lub na stronie www.zwikrawicz.pl).
2.    Na wniosku należy wskazać wykonawcę przyłącza (wymagana jest pieczątka instalatora lub firmy, której zlecono budowę przyłącza). Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac na sieci wod-kan.

3.    Właściciel nieruchomości, jak również wykonawca przyłącza, winni przestrzegać warunków technicznych oraz wszystkich uzgodnień zwartych w dokumentacji projektowej

Pobierz pełną informację