PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO PODPISANY

W dniu 21.09.2020 r. Komisja Odbiorowa przeprowadziła Odbiór Końcowy  z wykonanych robót na terenie oczyszczalni ścieków w Rawiczu w ramach kontraktu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  ścieków w Rawiczu.’’ Na mocy Protokołu Odbioru Końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy przedmiot odbioru wykonany zgodnie z umową i dokumentacją projektową został przekazany użytkownikowi obiektu.

Zmodernizowana została część mechaniczna i biologiczna oczyszczalni oraz gospodarka osadowa z częściowym wykorzystaniem istniejących urządzeń i obiektów.

Modernizacja pozwala na zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę jakości oczyszczania ścieków, szczególnie w zakresie redukcji azotu. Udoskonali gospodarkę osadami ściekowymi i zmniejszy całkowity ładunek zanieczyszczeń. Umożliwi podłączenie do oczyszczalni wszystkich chętnych inwestorów prywatnych jak i inwestorów publicznych.

                            1.jpg