Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4.

 unia logo  logo gmina  logo zwik  logo prow

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4. 
            

     29 marca 2013 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu złożył w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o przyznanie pomocy w celu zrealizowania zadania
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4”. 9 czerwca 2014 r. ZWiK w Rawiczu podpisał z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie w/w projektu, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś III działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Inwestycja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Dębno Polskie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W wyniku realizacji powyższego zadania wybudowane zostaną:          

           •    kolektory sanitarne grawitacyjne o łącznej długości 3512,0 m,
           •    rurociągi tłoczne wraz z rurociągami rozprężnymi o łącznej długości 1138,0 m,
           •    przepompownie ścieków 2 szt.,
           •    przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 124 szt.,
           •    sieć wodociągowa o łącznej długości 902,0 m,
           •    przyłącza wodociągowe w ilości 11 szt.
           •    kolektor deszczowy o łącznej długości 748,0 m.

Roboty budowlane zostaną przeprowadzone w następujących ulicach:  Rawicka, Wrocławska, Rymarska, Szymanowska, Chłopska, LZS, Mała, Korczaka, Pszczelarska.W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został Wykonawca robót budowlanych. W dniu 4 sierpnia 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.Termin realizacji inwestycji od 04.08.2014 r. do 17.04.2015 r.
 

Całkowita wartość inwestycji: 2.799.419,32 PLN
Koszty kwalifikowane:   1.872.659,24 PLN
Dofinansowanie z Funduszu: 1.404.494,00 PLN
Środki własne:  1.394.925,32 PLN


Budowa w Dębnie Polskim