Od 04.06.2019 nastąpiła zmina w składzie Rady Nadzorczej, nowy skład jest następujący:

   1. Dariusz Lorych - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   2. Zygmunt Jerzmanowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

   3.  Jacek Szymański - Członek Rady Nadzorczej

 
Niektóre kompetencje Rady Nadzorczej:
• Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.
• Badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz   sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak ze stanem  faktycznym.
• Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat.
• Powoływanie i   odwoływanie członków Zarządu Spółki.
• Powoływanie biegłego rewidenta do badania  sprawozdania finansowego spółki.
  
   Zarząd Spółki  jest jednoosobowy.
   Prezesem Zarządu jest  Grzegorz Matysiak.     
 
 Niektóre kompetencje Zarządu:
• Zarząd prowadzi sprawy Spólki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
• Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

 

Prokurenci

  
   Prokurentem Spółki jest Główny Księgowy Aneta Misiek .      

Kompetencje prokurenta w  spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
Prokurentowi przysługuje prawo do reprezentowania spółki w zakresie czynności sądowych oraz pozasądowych, związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. Oznacza to, że prokurent może w imieniu spółki z o.o. zawierać umowy, oraz od nich odstępować. W ramach uprawnień związanych z czynnościami sądowymi prokurent może reprezentować swoją spółkę w toku różnego rodzaju postępowań przed sądami oraz organami.