Do obowiązków Jednostki Realizującej Projekt należy w szczególności:
 
a) przygotowanie, wdrażanie i zarządzanie Projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach spełniających ramy prawa dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”, aktualizacja dokumentów składanych w instytucjach, zmiany prawne, procedury wdrażania, procedury wewnętrzne, dokumentacja przetargowa,
b) współpraca z Beneficjentem we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, finansowych i prawnych zawiązanych z realizacją Projektu,
c) koordynacja działań wszystkich konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie:
- pełnienie nadzorów wykonawczych (Inżynier Kontraktu),
d) finansowanie i planowanie, prowadzenie pełnej obsługi finansowo – księgowej w zgodzie z zapisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o Finansach Publicznych i
 
Wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, wnioskowanie o środki, dokonywanie płatności
e) sporządzanie i przedstawienie raportów dotyczących realizacji Projektu, dokumentacji związanej z uruchomieniem płatności i rozliczeń,
f) nadzór nad realizacją – kontrola postępu prac, współpraca z wykonawcami i inżynierami, dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług należnych odszkodowań i kar, identyfikacja zagrożeń i odpowiednie reagowanie
g) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu,
h) monitoring i sprawozdawczość – przygotowywanie raportów i sprawozdań, opisywanie zagrożeń i problemów oraz informowanie o nich odpowiednich instytucji, prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi.
 
Na Pełnomocniku ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorizing Officer) spoczywa obowiązek i odpowiedzialność w zakresie:
 
a) nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu, a w szczególności odpowiedniego zarządzania administracyjnego, finansowego i technicznego,
b) nadzoru nad stosowaniem procedur zamówień publicznych,
c) potwierdzania i podpisywania dokumentów finansowych w tym m.in. faktur, wniosków o przekazanie środków przejściowych świadectw
    płatności przejściowych i końcowych protokołów odbioru robót i przekazanie do eksploatacji,
d) kontroli przebiegu realizacji Projektu oraz udział w posiedzeniach Jednostki Realizującej Projekt.
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA OBEJMUJE PEŁNIENIE NASTĘPUJĄCYCH FUNKCJI:
 
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
- Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
- Zespół ds. Technicznych 
- Zespół ds. Finansowo-Księgowych
- Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych